Podmienky používania

Všeobecné podmienky používania mobilnej aplikácie a ochrana osobných údajov

a podmienky udelenia nevýhradnej Licenčnej zmluvy podľa §65 a nasl. Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Článok I. - Všeobecné ustanovenie a vymedzenie pojmov

  1. Mobilné aplikácie nezaznamenávajú žiadne osobné údaje
  2. Požívateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva aplikáciu prevádzkovateľa.
  3. Poskytovateľ aplikácie udeľuje používateľovi nevýhradnú licenciu podľa autorského zákona č. č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, za bližšie dohodnutých podmienok, v rozsahu tejto zmluvy.
  4. Poskytovateľom a prevádzkovateľom aplikácií je firma SpišArt s.r.o.
  5. Pre používateľa sú aplikácie dostupné na stiahnutie zdarma.
  6. Poskytovateľ si vyhradzuje právo dočasne obmedziť prístup do aplikácie na nevyhnutne potrebný čas (napr. pre účely aktualizácie) alebo pre ojedinelé prípady, ktoré vzniknú z dôvodu nepredvídateľnosti, živelnej pohromy a pod. (napr. dočasný výpadok servera, internetového pripojenia, služieb tretích strán a pod.).

Článok II. - Zodpovednosť za škodu 

Poskytovateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú:

  • obsahom prenášaných informácií a údajov,
  • v dôsledku nedovoleného, nevhodného alebo nesprávneho nastavenia aplikácie zo strany užívateľa,
  • stratou, poškodením alebo zničením informácií, údajov alebo súborov prenášaných prostredníctvom pripojenia do siete a využívaním siete internet, škodu spôsobenú v dôsledku dôvodov Vyššej moci.

Používateľ zodpovedá za škodu, ktorú poskytovateľovi spôsobil porušením autorských práv poskytovateľa, neoprávneným využívaním služby, ako aj neoprávneným zásahom do aplikácie.

Článok III. - Ochrana osobných údajov a zdieľaný obsah

Mobilné aplikácie nezaznamenávajú žiadne osobné údaje

Článok IV. - Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto Licenčné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Tieto Licenčné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 1. januára 2017.


POSKYTOVATEĽ:
SpišArt s.r.o., Nová 500/66, 054 01 Levoča